Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, người lao động được phân thành 6 nhóm. Mỗi nhóm đối tượng có nội dung huấn luyện, thời gian khác nhau. Cùng tìm hiểu các thông tin chi tiết về huấn luyện an toàn lao động nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Các quy định của pháp luật về huấn luyện an toàn lao động

Luật An toàn vệ sinh lao động 2015.

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

Nghị định 140/2018/NĐ-CP

Nghị định 39/2016/NĐ-CP.

Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH

Đối tượng tham gia huấn luyện an toàn lao động

Các đối tượng bắt buộc tham gia huấn luyện an toàn lao động được chia thành 6 nhóm:

Nhóm 1: những người đứng đầu cơ sở, đơn vị kinh doanh, phòng ban, chi nhánh trực thuộc. Những người phụ trác bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật. Những người giữ chức vụ quản đốc phân xưởng hoặc vị trí tương đương. Và những người giữ chức vụ cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người tham gia trực tiếp giám sát trong công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc (cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách chịu trách nhiệm về ATVSLĐ).

Nhóm 3: Người lao động làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ LĐ – TB & XH ban hành tại Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH.

Nhóm 4: Người lao động bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc không thuọc các nhóm 1, 3, 5, 6.

Nhóm 5: Nhân viên y tế tại cơ sở, doanh nghiệp

Nhóm 6: người làm công tác An toàn vệ sinh viên tại doanh nghiệp, cơ sở.

Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 1

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Nội dung huấn luyện nhóm 2

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:

 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.
 • Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
 • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.
 • Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm.
 • Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.
 • Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Nội dung huấn luyện chuyên ngành:

 • Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại.
 • Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

 

 

 

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 3

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:
 • Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động.
 • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
 • Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
 • Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân.
 • Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Nội dung huấn luyện chuyên ngành:

Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm.

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 4

 • Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:
 • Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động.
 • Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, biện pháp cải thiện.
 • Mạng lưới an toàn, vệ sinh viên, văn hóa an toàn.
 • Nội quy, biển báo an toàn, sử dụng thiết bị bảo hộ.
 • Sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc:

 • Quy trình làm việc.
 • Yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 5

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:

 • Tổ chức, quản lý, thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Phân định trách nhiệm, giao quyền hạn về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện.
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Huấn luyện cấp Chứng chỉ y tế lao động.

 

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 6

Ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định, được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động.

Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

Thời gian huấn luyện

 • Nhóm 1 và nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 • Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, chia thành nhiều ngày theo giờ hành chính.
 • Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 • Nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 • Nhóm 6: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Đối với các đối tượng thuộc nhóm 1, 2, 3, 5, 6 thì thời gian huấn luyện định kỳ là 02 năm/01 lần.

Nhóm 4 thì định kỳ mỗi năm một lần.

Thời gian huấn luyện định kỳ bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, các học viên sẽ được cấp các chứng chỉ, chứng nhận, hoặc thẻ an toàn như sau:

Nhóm 1, 2, 6: Chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động

Các học viên sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học an toàn, vệ sinh lao động.

Chứng nhận có giá trị trong vòng 2 năm.

Nhóm 3: Thẻ an toàn lao động

Các học viên sẽ nhận được thẻ an toàn lao động.

Thẻ có giá trị trong vòng 2 năm.

Nhóm 4: Lưu sổ theo dõi

Thông tin của các học viên sẽ được lưu vào sổ theo dõi người được huấn luyện đào tạo an toàn lao động.

Các học viên sẽ nhận được chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động.

Chứng chỉ có thời hạn 2 năm.

Đơn vị huấn luyện an toàn lao động nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6.

CRS VINA là trung tâm huấn luyện an toàn lao động hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm và chuyên môn cao, CRS VINA mang đến đa dạng khóa học ATLĐ dành cho mọi đối tượng.

Chương trình huấn luyện ATLĐ của CRS VINA được thiết kế để đáp ứng các quy định mới nhất của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế. Khóa học được cung cấp với nhiều hình thức đa dạng, bao gồm đào tạo trực tiếp, trực tuyến và kết hợp cả hai.

Giảng viên của CRS VINA sở hữu kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực ATLĐ và được cấp phép giảng dạy theo quy định của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế.

Chương trình huấn luyện ATLĐ của CRS VINA bao hàm mọi khía cạnh của ATLĐ, từ xác định mối nguy hiểm và đánh giá rủi ro đến ứng phó khẩn cấp và điều tra sự cố.

CRS VINA cũng có thể cung cấp khóa học tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng.

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://huanluyenpccccrsvina.com/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/huanluyenphongchaychuachay/

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

⚜️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

⚜️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

⚜️ Văn phòng tại Thái Bình: Số 02/13 Ngỗ 133 Trần Thái Tông, P.Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình

⚜️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Số 4 Đông Thạnh 3, Phường Hòa Phát, Huyện Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

⚜️ Văn phòng tại Cà Mau: đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

⚜️ Văn phòng tại Sơn La: đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

5/5 - (1 bình chọn)
Chat Zalo

0903980538