Báo cáo kiểm kê khí nhà kính

Báo cáo kiểm kê khí nhà kính là tài liệu về thông tin, số liệu về lượng phát thải và hấp thụ khí nhà kính của một cơ sở, tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định.

Báo cáo kiểm kê khí nhà kính
Báo cáo kiểm kê khí nhà kính

Báo cáo kiểm kê khí nhà kính dựa trên những văn bản pháp luật nào?

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.

– Nghị định 06/2022/NĐ-CP, quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone.

– Quyết định 01/2022/QĐ-TTg: Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

– Thông tư 01/2022/TT-BTNMT: Quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu.

– ISO 14064-1:2018. Phần 1: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng và báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ tổ chức.

Những đối tượng nào phải thực hiện báo cáo kiểm kê khí nhà kính?

Để ứng phó với biến đổi khí hậu, các cơ sở có mức phát thải khí nhà kính (KNK) cao buộc phải thực hiện kiểm kê và giảm phát thải theo quy định sau:

Mức phát thải khí nhà kính:

🔸 Từ năm 2022: Các cơ sở phát thải từ 3,000 tấn CO2 tương đương trở lên mỗi năm.

🔸 Từ năm 2030: Mức phát thải tối thiểu giảm xuống còn 2,000 tấn CO2 tương đương.

🔸 Từ năm 2050: Mục tiêu hướng đến giảm thiểu mạnh mẽ hơn với mức phát thải tối thiểu chỉ còn 200 tấn CO2 tương đương.

Ngoài ra, các cơ sở sau đây cũng bắt buộc thực hiện kiểm kê và giảm phát thải khí nhà kính bất kể mức phát thải:

🔸 Nhà máy điện và cơ sở sản xuất công nghiệp: tiêu thụ năng lượng từ 1.000 tấn dầu (TOE) trở lên.

🔸 Công ty kinh doanh vận tải có mức tiêu thụ năng lượng từ 1.000 TOE trở lên.

Tòa nhà thương mại: tiêu thụ năng lượng từ 1.000 TOE trở lên.

🔸 Cơ sở xử lý chất thải rắn: có công suất hoạt động từ 65,000 tấn/năm trở lên.

🔸 Các cơ sở không thuộc những đối tượng trên cũng được khuyến khích thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện, hoạt động của doanh nghiệp.

Báo cáo kiểm kê khí nhà kính gồm những thông tin gì?

Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cần thể hiện đầy đủ các nội dung, bao gồm:

🔹 Thông tin về các nguồn phát thải khí nhà kính: bao gồm các hoạt động, quy trình, và thiết bị phát thải khí nhà kính trực tiếp và gián tiếp.

🔹 Lượng phát thải khí nhà kính: được tính toán dựa trên phương pháp luận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

🔹 Thông tin về các nguồn hấp thụ khí nhà kính: bao gồm các khu vực rừng, đất trồng, và các hệ sinh thái khác có khả năng hấp thụ khí nhà kính.

🔹 Lượng hấp thụ khí nhà kính: được tính toán dựa trên phương pháp luận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

🔹 Kết quả kiểm kê: bao gồm lượng phát thải (tổng lượng phát thải trừ đi tổng lượng hấp thụ) và so sánh với các năm trước.

Báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

Báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở gồm:

 • Thông tin cơ sở thực hiện kiểm kê khí nhà kính
 • Tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép kinh doanh
 • Thông tin về người đại diện doanh nghiệp, cơ sở.
 • Thông tin về lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh
 • Phạm vi hoạt động của cơ sở.
 • Cơ sở hạ tầng, công nghệ sản xuất, hoạt động của cơ sở.
 • Các nguồn phát thải, bể hấp thụ khí nhà kính trong phạm vi.
 • Hệ thông thông tin, dữ liệu về phát thải khí nhà kính của doanh nghiệp, cơ sở.
 • Kết quả thực hiện kiểm kê khí nhà kính
 • Nêu rõ phương pháp thực hiện kiểm kê phát thải.
 • Số liệu liên quan đến phát thải khí nhà kính.
 • Số liệu, kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở.

Quy trình thực hiện báo cáo kiểm kê khí nhà kính

Xác định phạm vi kiểm kê: xác định các nguồn phát thải và hấp thụ khí nhà kính cần phải kiểm kê.

Thu thập dữ liệu: nhân viên kiểm kê sẽ thực hiện thu thập dữ liệu về hoạt động, quy trình, thiết bị, và các yếu tố khác liên quan đến phát thải và hấp thụ khí nhà kính.

Tính toán lượng phát thải và hấp thụ khí nhà kính: áp dụng các phương pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để tính toán lượng phát thải và hấp thụ khí nhà kính.

Lập báo cáo kiểm kê: báo cáo đầy đủ các thông tin theo quy định.

Đề xuất các hoạt động giảm thải khí nhà kính

Dựa vào những thông số, kết quả trong báo cáo, tư vấn xây dựng các hoạt động giảm thải khí nhà kính và đề xuất các biện pháp giảm thiểu lượng phát thải.

Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các biện pháp đã đề xuất, theo dõi hiệu suất thực hiện.

Gửi báo cáo kiểm kê đến cơ quan chức năng theo quy định.

Hỗ trợ thẩm tra bao cáo kiểm kê khí nhà kính thường niên: hằng năm, các doanh nghiệp cần thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ báo cáo kiểm kê khí nhà kính.

Tư vấn chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 1406-1:2018.

Mẫu báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo các ngành nghề thuộc các Bộ khác nhau

Mẫu số 1: Báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Công Thương.

Mẫu số 2: mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Giao thông Vận tải.

Mẫu số 3: mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Mẫu số 4: mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mẫu số 5: mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia của Bộ Xây dựng.

Mẫu số 6: mẫu báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở.

Những quy định về thực hiện báo cáo kiểm kê khí nhà kính

Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cần được thực hiện bởi các tổ chức/cá nhân có chuyên môn và năng lực về lĩnh vực khí nhà kính.

Dữ liệu sử dụng để thực hiện kiểm kê khí nhà kính cần phải chính xác, đầy đủ và tin cậy.

Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cần được trình bày rõ ràng, khoa học và dễ hiểu.

Báo cáo kiểm kê khí nhà kính phải thể hiện đầy đủ, chính xác thong tin về phương pháp đo đạc, số liệu, hệ số phát thải áp dụng, giải pháp công nghệ, phương thức quản lý.

Báo cáo kiểm kê phải đảm bảo tính toàn diện của các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Báo cáo phải được xây dựng theo quy định về biếu mẫu, phương thức thực hiện và đúng thời gian quy định.

Thời gian thực hiện báo cáo kiểm kê khí nhà kính

Theo Điều 11 Nghị định 06/2022/NĐ-CP, quy định về thời gian lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở:

Cung cấp số liệu liên quan cho việc kiểm kê khí nhà kính của năm trước mỗi kỳ báo cáo trước ngày 31/03/2023.

Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, xây dựng báo cáo kiểm kê cấp cơ sở định kỳ 02 năm/lần từ năm 2024 theo mẫu, và gửi UBND cấp tỉnh để thẩm định trước ngày 31/3/2025.

Hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01/12 cho mỗi kỳ báo cáo tính từ năm 2025.
Tư vấn xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính

CRS VINA hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện kiểm kê và xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính.

Doanh nghiệp cần tư vấn liên quan đến việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính, liên hệ CRS VINA để được hỗ trợ.

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://huanluyenpccccrsvina.com/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

⚜️ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

⚜️ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

⚜️ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

⚜️ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

⚜️ Văn phòng tại Cà Mau: đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Văn phòng tại Sơn La: đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

5/5 - (1 bình chọn)
Chat Zalo

0903980538